Regulamin Wydarzenia HOT18 Summer

§ 1

DEFINICJE POJĘĆ

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy Regulamin oznaczają:

Organizator – Peret Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Małej 5, 39-300 Mielec, NIP: 8172186880, REGON: 369743985, KRS: 0000724030, adres poczty elektronicznej: maturalni@klubmlodychliderow.pl, numer telefonu: + 48 502 245 242. 

Wydarzenie – Hot18 Summer

Teren Wydarzenia – miejsce wskazane przez Organizatora do odbycia się Wydarzenia

Atrakcja – określona aktywność sportowa, kulturalna, rozrywkowa realizowana w ramach oferty Organizatora na Terenie Wydarzenia;

Bilet – dowód uiszczenia pełnej opłaty za wstęp na Teren Wydarzenia po spełnieniu warunków uczestnictwa określonych w § 6, uprawniający do wizyty w określonym terminie i korzystania z określonych Atrakcji oferowanych przez Organizatora;

Rezerwacja – zamówienie określonego terminu uczestnictwa w Wydarzeniu za pośrednictwem udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej formularza,  umożliwiające następnie zakup odpowiedniego Biletu.

Osoba zgłaszająca – osoba fizyczna dokonująca Rezerwacji Biletu

Osoba zgłaszana – osoba fizyczna wymieniona przez Osobę zgłaszającą w formularzu Rezerwacji Biletu

Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca ważny Bilet na Wydarzenie oraz spełniającą warunki uczestnictwa zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu. 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin udostępniony przez Organizatora określa zasady rezerwacji i zakupu Biletów na Wydarzenie, a także zasady udziału w Wydarzeniu HOT18 Summer.

2.2. Dokonanie Rezerwacji i zakup Biletów możliwe jest wyłącznie po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

§ 3

RODZAJE I CENY BILETÓW

3.1.   Ceny wszystkich Biletów oferowanych przez Organizatora są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.

3.1.  Organizator umożliwia zakup Biletu danego rodzaju uprawniającego do wstępu Uczestnika na Teren Wydarzenia i korzystania w określonym terminie z określonych Atrakcji oferowanych przez Organizatora.

3.2.  Organizator oferuje zakup Biletów:

a) indywidualnych

b) grupowych. 

3.3. Z zakupu Biletu grupowego mogą skorzystać wyłącznie grupy składające się z 4 (słownie: czterech) lub 6 (słownie: sześciu) osób.

3.4. Cennik Biletów zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 4

REZERWACJA I ZAKUP BILETÓW

4.1. Warunkiem zakupu Biletów indywidualnych lub grupowych jest uprzednie dokonanie Rezerwacji za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej: https://www.maturalni.com/hot18-zapisy/ 

4.2. Do skutecznego dokonania Rezerwacji Biletu konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

4.3. Dokonanie Rezerwacji Biletów indywidualnych lub grupowych jest możliwe w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

 • rokiem urodzenia Osoby Zgłaszającej oraz (w przypadku Biletu grupowego) Osób Zgłaszanych może być wyłącznie rok 2001, 2002 lub 2003, chyba że Organizator postanowi inaczej;
 • określenie rodzaju i ilości rezerwowanych Biletów;
 • podanie wszystkich danych wymaganych do dokonania rezerwacji;
 • zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

4.4. Dokonanie Rezerwacji potwierdzone zostanie każdorazowo wiadomością wysłaną na

wskazane w formularzu adresy poczty elektronicznej, zawierającą między innymi instrukcję sposobu zapłaty za zarezerwowany Bilet. Dodatkowo Organizator podejmie kontakt telefoniczny z każdą osobą wymienioną w Rezerwacji Biletu w ciągu 48h od momentu Rezerwacji w celu przekazania szczegółowych informacji dotyczących sposobu zapłaty za zarezerwowany Bilet.

4.5. Zapłata za zarezerwowany Bilet indywidualny lub grupowy odbywa się poprzez przelew bankowy na wskazany przez Organizatora w potwierdzeniu Rezerwacji numer rachunku bankowego.

4.6. Organizator dopuszcza możliwość dokonania zapłaty za zarezerwowany Bilet z góry lub w dwóch częściach przy czym pierwsza część opłaty winna zostać uiszczona w terminie do 3 dni od daty dokonania Rezerwacji w wysokości określonej w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 4.4.

4.7.  W przypadku, gdy zarezerwowany Bilet nie zostanie prawidłowo opłacony w terminie, o którym mowa w ust. 4.6 powyżej, Rezerwacja zostaje anulowana. 

4.8. Opłaty pozostałej części kwoty za zarezerwowany Bilet należy dokonać w terminie wskazanym przez Organizatora, jednak nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia Wydarzenia. 

§ 5

ZWROT BILETÓW

5.1. Zwrotu zakupionego Biletu można dokonać najpóźniej w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia opłaty manipulacyjnej w wysokości: 

 1. 200 zł, jeżeli zwrot nastąpił w terminie 30 lub więcej dni poprzedzających termin rozpoczęcia Wydarzenia;
 2. obliczane indywidualnie dla każdego Biletu w oparciu o faktycznie poniesione przez Organizatora koszty, jeżeli zwrot nastąpił w terminie 29 lub mniej dni poprzedzających termin rozpoczęcia Wydarzenia. 

5.2. Zwrotu Biletu może dokonać zarówno Osoba zgłaszająca, jak i (w przypadku Biletu grupowego) Osoba zgłaszana przesyłając stosowną prośbę na adres poczty elektronicznej: maturalni@klubmlodychliderow.pl

5.3. O dochowaniu terminu do zwrotu Biletu decyduje data otrzymania prośby, o której mowa

w ust. 5.2 powyżej przez Organizatora.

5.4. W prośbie o zwrot Biletu konieczne jest zawarcie następujących danych:

a) imię i nazwisko,

b) adres poczty elektronicznej (e-mail) osoby dokonującej zwrotu,

c) numer telefonu osoby dokonującej zwrotu,

d) ilość i rodzaj zwracanych Biletów,

e) powód zwrotu Biletu.

5.5. Realizowane będą tylko prośby o zwrot Biletu:

a) przesłane w odpowiedni sposób wskazany w ust. 5.2 powyżej, 

b) przesłane w odpowiednim terminie wskazanym odpowiednio w ust. 5.1 powyżej,

c) zawierające wszystkie wymagane informacje, o których mowa w ust. 5.4 powyżej.

5.6. Zwrot należności za prawidłowo zwrócone Bilety dokonywany jest w ciągu 14 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia prośby o zwrot,  w sposób, w jaki została dokonana wpłata, to jest na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata.

5.7. W przypadku niewykorzystania, niezależnie od przyczyny, zakupionego Biletu, nie istnieje możliwość zwrotu Biletu po dacie, w której Bilet mógł być wykorzystany, zmiany terminu Rezerwacji, wykorzystania tego Biletu w innym terminie. Nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w ust. 5.8 poniżej.

5.8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania całości lub części Wydarzenia z przyczyn ważnych i niezależnych od Organizatora, o czym niezwłocznie poinformuje telefonicznie lub mailowo wszystkie osoby, które dokonały rezerwacji oraz zakupu Biletu na Wydarzenie. 

5.9. W sytuacji opisanej w ust. 5.8. Osobom zgłaszającym i Osobom zgłaszanym przysługują następujące możliwości:

 1. wystawienie vouchera przez Organizatora 100% wartości Biletu do wykorzystania podczas innego wydarzenia oferowanego przez Organizatora w innym terminie;
 2. zwrot 100% wpłaconych środków na konto bankowe w ciągu 14 dni od złożenia przez Osobę zgłaszającą lub Osobę zgłaszaną prośby o zwrot środków w sposób określony w ust. 5.2 i 5.4 niniejszego Regulaminu. 

§ 6

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

6.1. W Wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w Wydarzeniu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

6.2. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest:

 1. rejestracja na Wydarzenie poprzez dokonanie Rezerwacji i opłacenie Biletu;
 2. podpisanie oświadczenia zdrowotnego oraz deklaracji, gdzie Uczestnik potwierdza, że jest świadomy zagrożeń wynikających z charakteru Wydarzenia, którego jest Uczestnikiem;
 3. wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, o którym mowa powyżej; 
 4. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów, w zakresie określonym w ust. 4 poniżej;
 5. rejestracja obecności na Terenie Wydarzenia, którą będzie prowadził Organizator w momencie wejścia na Teren Wydarzenia.
 6. okazanie Organizatorowi dokumentu tożsamości tj. legitymacji szkolnej, dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy etc. w momencie wejścia na Teren Wydarzenia.
 7. w przypadku Uczestników niepełnoletnich – okazanie pisemnej zgody rodzica/prawnego opiekuna na udział w Wydarzeniu.

6.3. Wzory powyższych oświadczeń zostaną wysłane Uczestnikowi za pośrednictwem poczty e-mail. Powyższe oświadczenia podane w zgłoszeniu e-mail stanowią jego integralną część. Brak podania jakiegokolwiek oświadczenia uniemożliwi udział Uczestnika w Wydarzeniu co szczegółowo uzasadnia niniejszy Regulamin. Uczestnik zostanie telefonicznie, mailowo lub osobiście wezwany do uzupełnienia brakujących oświadczeń.

6.3. Każda osoba, która przebywa na Terenie Wydarzenia, musi znajdować się na liście uczestników, będącą potwierdzeniem opłacenia Biletu na Wydarzenie oraz spełniania wymogów określonych w ust. 6.2. Osoba, której personalia nie widnieją na liście zmuszona jest opuścić Teren Wydarzenia w trybie natychmiastowym.

6.4. Ze względu na fakt, iż integralną częścią Wydarzenia może być również utrwalenie uczestnictwa Uczestników w Wydarzeniu, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania przebiegu wydarzenia, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem. 

6.5. Jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie Wydarzenia czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w Wydarzeniu, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

6.6. Uczestnicy są zobowiązani do noszenia przekazanych przez Organizatora opasek na nadgarstku, gdyż pozwalają one na przebywanie na Terenie Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w poszczególnych Atrakcjach lub Wydarzeniu, jeśli Uczestnik nie będzie posiadał opaski. Uczestnicy otrzymają opaski podczas rejestracji w momencie wejścia na Teren Wydarzenia.

§ 7

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

7.1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na Terenie Wydarzenia. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia Terenu Wydarzenia. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione na Terenie Wydarzenia rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia, mimo zaleceń ze strony Organizatora. Uczestnik taką deklarację składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

7.2. Uczestnik odpowiada materialnie za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia powstałe z jego winy. Uczestnik ma obowiązek zgłosić wszelkie zauważone na Terenie Wydarzenia uszkodzenia w budynkach, sprzęcie etc. od razu Organizatorowi. Użytkowanie sprzętu przez Uczestnika niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.

7.3. Każdy Uczestnik deklaruje, że osobiście odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez niego na terenie obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie. W tym szkody fizyczne i materialne, za które deklaruje zadośćuczynić zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania udziału w Wydarzeniu Uczestnikom, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej lub opieki w innym zakresie bądź też ze względu na swoje zachowanie stwarzają zagrożenie dla siebie, innych Uczestników Wydarzenia lub przedstawicieli Organizatora bądź osób współpracujących lub pomagających Organizatorowi w realizacji tego Wydarzenia, jak również sponsorów i partnerów Wydarzenia. 

7.5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Wydarzeniu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników oraz przedstawicieli Organizatora, osób współpracujących lub pomagających Organizatorowi w realizacji tego Wydarzenia, sponsorów i partnerów Wydarzenia. 

7.6. Uczestnikowi wydalonemu z Terenu Wydarzenia nie przysługuje zwrot opłat za pozostałą część Atrakcji.

7.7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody fizyczne, kontuzje, uszczerbki na zdrowiu powstałe w wyniku nieprzestrzegania Regulaminu lub przypadku losowego. W takiej sytuacji Uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia.

7.8. Udział w Wydarzeniu jest odpłatny w postaci konieczności rezerwacji i zakupu Biletu na Wydarzenie. Opłacenie Biletu na Wydarzenie nie jest równoznaczne ze skorzystaniem z usługi tj. z wejściem na Teren Wydarzenia. Posiadanie ważnego Biletu na Wydarzenie, bez procedur formalnych nie będzie kwalifikowało się do realizacji usługi. Procedury formalne, bez których Organizator nie będzie mógł zrealizować usługi względem Uczestnika to:

 1. Akceptacja regulaminu
 2. Akceptacja sposobu przetwarzania danych 
 3. Podpis pod oświadczeniem zdrowia
 4. Podpis pod oświadczeniem znajomości Regulaminu oraz zasad obowiązujących na Wydarzeniu
 5. Zgoda na oświadczeniu dotyczącym publikowania wizerunku (ten wymóg będzie zgodny z postanowieniami Regulaminu w § 6 ust. 6.4)

7.9. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania obowiązujących w czasie trwania Wydarzenia zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19.

7.10. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji Regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony.

7.11. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.

§ 8

REKLAMACJE

8.1. Reklamacje powinny być zgłaszane w wiadomości mailowej na adres maturalni@klubmlodychliderow.pl

8.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno składać się z:

 1. Imię i nazwisko Uczestnika,
 2. Przedmiot reklamacji,
 3. Uzasadnienie,
 4. Oczekiwania wobec wyniku rozpatrywania reklamacji.

8.3. Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia. W przypadku reklamacji niezgodnej z treścią Regulaminu Portal zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

8.4. Organizator  w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Organizatora w powyższym terminie oznacza, że uznał reklamację za uzasadnioną.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym jednak niż 2 dni.

9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

9.3. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Organizator. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://maturalni.com/polityka-prywatnosci 

9.4. Pozostałe treści dotyczące Wydarzenia niezawarte w Regulaminie mogą być udostępnianie Uczestnikom w wiadomości e-mail do komunikatach na stronie internetowej Organizatora oraz innych dostępnych kanałach komunikacyjnych, w szczególności harmonogram Atrakcji, cennik oraz inne postanowienia organizacyjne.

9.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2021 roku.