Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy dokument („Regulamin”) zawiera warunki korzystania z serwisu internetowego
maturalni.com przez Użytkownika oraz prawa i obowiązki Operatora oraz Użytkowników związane
ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

1.2. Serwis internetowy, działający pod adresem www.maturalni.com (zwany dalej: Portal maturalni.com), prowadzony jest przez Fundację Klub Młodych Liderów prowadzącą działalność gospodarczą, wpisaną do KRS, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000574845, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Mała 5, 39-300 Mielec, NIP: 8172178136, REGON: 362461410, adres poczty elektronicznej: maturalni@klubmlodychliderow.pl lub biuro@klubmlodychliderow.pl, numer telefonu: + 48 502 245 242.

1.3. Regulamin Portalu maturalni.com umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.maturalni.com/regulamin w sposób umożliwiający Użytkownikom  jego pozyskanie, odtwarzanie
i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Użytkownikom przed zawarciem umowy.

II. Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Portal – portal łączący Uczniów i Korepetytorów, pozwalający Uczniom na nabycie usług edukacyjnych w postaci Korepetycji internetowych prowadzonych przez Korepetytorów, dostępny pod adresem www.maturalni.com

2.2. Platforma – platformą internetową do prowadzenia Korepetycji z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest Google Meet w wersji GSuite

2.3. Administrator Portalu – właściciel Portalu lub osoba posiadająca upoważnienie do zarządzania Portalem.

2.4. Korepetycje – usługa oferowana Uczniowi przez Korepetytora będąca internetową formą edukacji w postaci przekazywania wiedzy w czasie rzeczywistym za pośrednictwem technologii  teleinformacznych z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2.5. Lekcja – 45 minutowe połączenie internetowe Korepetytora z Uczniem, podczas którego Korepetytor świadczy usługę Korepetycji.

2.6. Użytkownik – osoba fizyczna użytkująca Portal.

2.7. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu
art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

2.8. Uczeń – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy czym dla osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego zgodnie z art. 17 k.c., której Korepetycji za pośrednictwem Serwisu udziela Korepetytor.

2.9. Korepetytor – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne, potwierdzone odpowiednimi dokumentami weryfikowanymi przez Administratora Portalu, świadcząca usługi Korepetycji na rzecz Ucznia.

2.10. Pakiet – Zebrana oferta z połączonych ze sobą tematycznie zagadnień, umieszczona wraz
z cennikiem pod adresem: https://www.maturalni.com/cennik/

2.9. Awaria Techniczna – sytuacja uniemożliwiająca większości bądź całości Użytkowników korzystanie z funkcjonalności Portalu i/lub Platformy.

2.10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

III. Zasady korzystania z portalu i świadczenia usług.

3.1. Ceny wszystkich usług oferowanych przez Portal są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz
są wyrażone w złotych polskich.

3.2. Ceny widniejące na Portalu maturalni.com, jak również opisy usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Administratora.

3.3. Portal umożliwia udzielanie Użytkownikom Korepetycji na odległość z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.

3.4. Portal udostępnia Użytkownikom odpowiednią technologię teleinformatyczną służącą do realizacji korepetycji służące do udzielania korepetycji.

3.5. Korepetycje na rzecz Uczniów świadczą zatrudnieni przez portal Korepetytorzy.

3.6. Administrator Portalu przetwarza należne płatności za udzielone korepetycje poprzez przelew bankowy na podstawie wystawionej proformy faktury przez Fundację Klub Młodych Liderów.

3.7. Do skutecznego złożenia zamówienia na portalu maturalni.com konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.8. Strona Portalu korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona portalu  i technologia teleinformatyczna służąca do realizacji Korepetycji jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych. Podlega Polityce prywatności oraz Warunkom korzystania z usług Google.

3.9. Strona Portalu maturalni.com posiada certyfikat bezpieczeństwa – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

IV. Warunki zawierania umowy realizacji Korepetycji

4.1. Użytkownik, aby skorzystać z usługi Korepetycji, należy wykupić wybrany pakiet podany w cenniku.

4.2. Użytkownik podczas składania zgłoszenia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

4.3. Po wypełnieniu zgłoszenia, następuje rozmowa telefoniczna z Administratorem Portalu w celu poznania i uzgodnienia potrzeb Użytkownika. Następnie Użytkownik wypełnia test poziomujący udostępniany przez Administratora Portalu i jest zapraszany na bezpłatną lekcję próbną z wybranym przez Portal korepetytorem. W przypadku dalszej chęci współpracy konieczne jest opłacenie zarezerwowanego pakietu. Użytkownik, który nie uiścił opłaty za Pakiet, nie będzie mógł korzystać
z Korepetycji do momentu zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Administratora Portalu. 

4.4. Korepetytor podczas rekrutacji do pracy wykazał wszelkie dokumenty do świadczenia korepetycji oraz zdeklarował swoją dyspozycyjność i wiedzę z dziedzin nauki, których będzie nauczał. Korepetytor został pozytywnie zweryfikowany przez portal.

4.5. Świadczenie usług tj. Korepetycji odbywa się 7 dni w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli),
z tym, że gdy zajęcia wypadają w dni wolne od pracy, o których mowa w art. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy to wówczas Korepetycje odbywają się w inny dzień wyznaczony przez Administratora Portalu albo zajęcia są odwoływane, a Uczestnik nie ponosi ich kosztu.

4.6. Opłacenie przez Użytkownika faktury pro forma równoważne jest z zapisem na zajęcia i rezerwacją miejsca.

4.7. Pierwsza lekcja ucznia jest zawsze bezpłatna.

4.8. Portal maturalni.com umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem przelewów na rachunek bankowy Fundacji Klub Młodych Liderów:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 34 1600 1462 1022 7459 3000 0003

Wpisując w tytule: Imię i nazwisko, przedmiot i miesiąc za który dokonywana jest płatność.

Np. Jan Nowak, matematyka, styczeń 2021.

4.9. Użytkownik może skorzystać z płatności z góry za wybrany pakiet lub z miesięcznych opłat. Opłatę miesięczną należy uiścić najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego usługę.

Pierwsza płatność odbywa się na podstawie faktury proforma, która płatna jest w ciągu 10 dni od daty jej wystawienia. Zawarta na niej kwota uwzględnia odpłatność za udział w korepetycjach do końca przyszłego miesiąca. W przypadku nie uiszczenia płatności w terminie, o którym mowa powyżej Administrator Portalu może naliczyć karę umowną w wysokości 50 zł. Zaległość w płatnościach przez Użytkownika powyżej miesiąca powoduje, że jest skreślany z listy Uczestników. 

4.10 W przypadku nieobecności Ucznia na Korepetycjach, koszt danej Lekcji nie jest zwracany. Administrator Portalu może udostępnić Uczniowi nieodpłatnie nagranie zajęć, jednak taka sytuacja może mieć miejsce nie częściej niż raz w miesiącu. W przypadku dłuższej nieobecności Ucznia
z przyczyn niezależnych – Administrator Portalu będzie rozpatrywał sytuację indywidualnie.

4.11. Maturalni.com może oferować promocje i oferty darmowe, które mogą podlegać dodatkowym warunkom lub ograniczeniom.

4.12. Użytkownik przed dokonaniem płatności powinien wziąć pod uwagę fakt,
iż jakiekolwiek kwoty zapłacone z góry nie będą zwracane, o ile nie określono wyraźnie inaczej
w niniejszym Regulaminie.

4.13. Maturalni.com może natychmiastowo zawiesić lub anulować dostęp Użytkownika do Usług płatnych i/lub możliwość korzystania z jednej lub kilku Usług płatnych bez ponoszenia odpowiedzialności, jeżeli:

4.13.1. Maturalni.com ma powody, aby uważać, że Użytkownik łamie warunki Usług płatnych lub postępuje niezgodnie z nimi, w szczególności gdy:
– nagrywa lekcję
– udostępnia nagrania z lekcji osobom trzecim bez zgody Administratora Portalu
– używa wulgaryzmów, łamie zasady kultury osobistej podczas Korepetycji;
– utrudnia prowadzenie zajęć poprzez niewłaściwe zachowanie;
– nieterminowo uiszcza płatności zgodnie z pkt. 4.9. powyżej;
– narusza dobre imię Portalu w świetle osób trzecich;
– nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu.

4.14. Zajęcia w ramach portalu Maturalni.com odbywać się będą za pośrednictwem technologii teleinformatycznej Google Meet. Z racji ograniczonych funkcji na urządzeniach mobilnych, zaleca się, aby Użytkownik korzystał z usług poprzez komputer stacjonarny.

4.15. Usługa korepetycji online odbywać się będzie w grupach 3 – 8 osobowych. Istnieje możliwość wykupienia również lekcji indywidualnej w ramach jednego z Pakietów.

V. Realizacja korepetycji

5.1. Jednostka lekcyjna trwa 45 min.

5.2. Po zakończeniu pierwszej oraz ostatniej lekcji Uczeń ma możliwość ocenienia Korepetytora oraz wniesienia uwag i zastrzeżeń przesyłając odpowiednią wiadomość Administratorowi Portalu. Korepetytor ma obowiązek poinformowania Ucznia o jego postępach w zagadnieniach realizowanych podczas Korepetycji.

5.3. Niezależnie od przebiegu procesu reklamacyjnego, nieobecność Ucznia na lekcji indywidualnej przez 10 minut podczas trwania lekcji daje Korepetytorowi prawo do opuszczenia lekcji i otrzymania pełnego wynagrodzenia za daną lekcję.

VI. Treści oraz zachowanie użytkowników w ramach korepetycji.

6.1. Za wszelkie informacje, dane, tekst, oprogramowanie, muzykę, dźwięk, zdjęcia, grafikę, nagrania wideo, wiadomości, oznaczenia (tagi) oraz inne zamieszczone poprzez załadowanie, przesłanie
e-mailem lub za pomocą Usługi materiały Użytkowników („Treści Użytkownika”), bez względu na to, czy zostały one zamieszczone na forum publicznym czy też przesłane osobie prywatnej, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba zamieszczająca te materiały. Maturalni.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści Użytkownika udostępnione w Usłudze poprzez załadowanie, zamieszczenie, wiadomość e-mail, przesłanie lub w inny sposób udostępnione poprzez Usługę. Maturalni.com nie ma kontroli nad udostępnianymi poprzez Usługę Treściami Użytkowników i nie gwarantuje dokładności, spójności ani jakości tych Treści.

6.2. Rozumieją Państwo, że korzystając z Usługi mogą zostać narażeni na Treści Użytkowników, które są obraźliwe, niecenzuralne bądź niewłaściwe. Maturalni.com w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkowników, w tym między innymi za błędy i zaniedbania zawarte w Treściach Użytkowników, ani za wszelkie straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z Treści Użytkowników, które zostały udostępnione poprzez Usługę.

6.3. Uczeń zobowiązuje się do korzystania z Usług w odpowiedni, zgodny z ogólnoprzyjętymi normami życia społecznego oraz prawem sposób oraz gwarantuje, że nie naruszy właściwego miejscowego, stanowego, krajowego ani międzynarodowego prawa, ani żadnych praw osób trzecich
(z uwzględnieniem znaków towarowych, tajemnicy handlowej, praw autorskich oraz innych praw własności). W szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usługi w celu:

 • ładowania, publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób Treści Użytkownika niezgodnych z prawem, szkodliwych, stanowiących zagrożenie, obraźliwych, prześladowczych, zniesławiających, wulgarnych, nieprzyzwoitych, oszczerczych, naruszających prywatność innej osoby, pełnych nienawiści bądź niewłaściwych w kontekście rasowym, etnicznym lub innym;
 • szkodzenia osobom nieletnim w jakikolwiek sposób;
 • podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub jednostkę, w tym między innymi pracownika Maturalni.com lub składania nieprawdziwych oświadczeń bądź przedstawiania w niewłaściwy sposób powiązań z jakąkolwiek osobą lub jednostką;
 • korzystania z Usługi w celu przekierowania do innej strony internetowej;
 • nagrywania i publikowania Usługi oraz korepetycji online osobom trzecim.
 • ładowania, publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób Treści Użytkownika, których nie mogą Państwo udostępniać na mocy jakiegokolwiek prawa bądź stosunków umownych lub powierniczych (takich jak informacje wewnętrzne, zastrzeżone oraz poufne, w posiadaniu których znaleźli się Państwo w ramach wykonywania obowiązków służbowych);
 • ładowania, publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób Treści Użytkownika, które naruszają Prawa własności intelektualnej lub prawa do zachowania poufności osób trzecich;
 • ładowania, publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób niechcianych lub nieautoryzowanych treści reklamowych, materiałów promocyjnych, „wiadomości-śmieci”, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid finansowych” i innych form pozyskiwania klientów;
 • ładowania, publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób materiałów zawierających wirusy lub innego rodzaju kody komputerowe, pliki lub programy stworzone w celu przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonowania oprogramowania komputerowego, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego;
 • przerywania zwykłego przebiegu dialogu lub innego działania w sposób wpływający negatywnie na możliwość korzystania z Usługi w czasie rzeczywistym przez innych Użytkowników;
 • ingerowania lub przerywania działania Usługi, serwerów lub sieci podłączonych do Usługi bądź nieprzestrzegania wymagań, procedur, polityk lub regulacji dotyczących sieci podłączonych
  do Usługi;
 • „śledzenia” lub nękania innych Użytkowników w inny sposób;
 • gromadzenia lub przechowywania danych osobowych innych Użytkowników w związku
  z zachowaniami i działaniami zabronionymi w powyższych paragrafach, a także
 • promowania innych stron lub usług niezwiązanych z Usługą oferowaną przez Maturalni.com.

6.4. Przyjmują Państwo do wiadomości oraz wyrażają zgodę na zachowanie oraz ujawnianie przez Maturalni.com Treści Użytkowników, jeśli takie są wymagania prawne lub w dobrej wierze, jeśli zachowanie lub ujawnienie tych treści jest uzasadnione w celu: (a) przeprowadzenia określonych procedur prawnych; (b) egzekwowania Warunków świadczenia usług lub Warunków świadczenia Usług płatnych; (c) odpowiedzi na roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich przez Treści Użytkownika lub (d) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Maturalni.com, Użytkowników oraz osób postronnych.

VII. Zastrzeżenia prawne. Awarie techniczne.

7.2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na Portalu przez Uczniów
i Korepetytorów, jednak zastrzega sobie prawo do usuwania i korekty takowych bez wyraźnego uzasadnienia/podania powodu.

7.3. Korepetytor ponosi odpowiedzialność za swoją działalność w ramach Portalu, w tym za: szkody wyrządzone osobom trzecim, wynikające z naruszenia przepisów prawa, umowy lub Regulaminu.

7.4. W razie Awarii technicznej właściciel Portalu dołoży wszelkich starań do zminimalizowania negatywnych skutków zaistniałej sytuacji i zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu lekcji
na polubownie ustalony przez stronę Ucznia i Korepetytora w sposób określony przez Portal

7.5. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do tymczasowych przerw technicznych.

7.6. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za Awarie Techniczne lub inne niezależne od niego zdarzenia przeszkadzające w funkcjonowaniu serwisu.

7.7. W przypadku wystąpienia Awarii Technicznej mającej wpływ na przebieg Korepetycji, po złożeniu reklamacji zgodnie z §8 Regulaminu, Uczeń ma prawo do: ustalenia nowego terminu lekcji bez dodatkowych opłat lub do zwrotu kosztów lekcji.

7.8. Inna odpowiedzialność z powodu Awarii Technicznych Właściciela Portalu zostaje wyłączona.

VIII. Reklamacje

8.1.Reklamacje powinny być zgłaszane w wiadomości mailowej na adres maturalni@klubmlodychliderow.pl

8.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno składać się z:

1) Nazwa/Imię i nazwisko ucznia,

2) Przedmiot reklamacji,

3) Uzasadnienie,

4) Oczekiwania wobec wyniku rozpatrywania reklamacji.

8.3. Portal zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia. W przypadku reklamacji niezgodnej z treścią Regulaminu Portal zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

8.4. Właściciel Portalu w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację
za uzasadnioną.

IX. Dane osobowe

9.1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Portalu.

9.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Portalu maturalni.com, dostępnej na stronie https://maturalni.com/polityka-prywatnosci.

9.3 Administrator Portalu utrwala przebieg Korepetycji dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy świadczonych usług. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora
i podmiotów współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Fundacji Klub Młodych Liderów.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni.

10.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

10.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający z Portalu zobowiązany jest
do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

10.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

10.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.maturalni.com/regulamin.

10.6. Umowy z Administratorem Portalu zawierane są w języku polskim.

10.7. Pozostałe treści dotyczące Korepetycji niezawarte w Regulaminie mogą być udostępnianie
w wiadomości e-mail do Użytkownika, komunikatach na Portalu oraz innych dostępnych kanałach komunikacyjnych, w szczególności harmonogram zajęć, cennik oraz inne postanowienia organizacyjne.

10.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2020 roku.